(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Програма співробітництва між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Грузії на 2012-2013 роки (підписана 29 березня 2012 року в м. Києві)

Неофіційний переклад

ПРОГРАМА
співробітництва
між
Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Грузії
на 2012-2013 роки

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Грузії, далі Сторони, з метою реалізації Угоди про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Грузії від 19 листопада 2009 року,

враховуючи необхідність сприяння подальшій співпраці, домовилися в 2012-2013 роках здійснити наступні заходи:

1. Участь делегації Міністерства юстиції Грузії в першому міжнародному форумі з питань електронного цифрового підпису «РКІ-Форум України». (квітень-травень 2012 року)

2. Проведення зустрічі представників Сторін на тему: «Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування. Функції Міністерств юстиції щодо правової експертизи та реєстрації нормативно-правових актів». (II півріччя 2012 року)

3. Організація навчального візиту для представників Сторін з метою обміну досвідом щодо застосування законодавства про доступ до публічної інформації та законодавства про забезпечення прозорості відносин власності засобів масової інформації. (I півріччя 2013 року)

4. Організація навчального візиту для представників Сторін з метою обміну досвідом з питань упорядкування адміністративно-процесуального законодавства, в тому числі системи надання адміністративних послуг. (I півріччя 2012 року)

5. Проведення зустрічі представників Сторін з метою обміну досвідом з питань практичного виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. (I півріччя 2012 року)

6. Організація навчального візиту для представників Сторін, присвяченого питанню розмежування злочинів, кримінальних проступків і адміністративних деліктів. (протягом 2012 року)

7. Організація навчального візиту для представників Сторін з метою обміну досвідом з питань законодавчого врегулювання процедури здійснення кримінального судочинства щодо неповнолітніх і застосування програм відновного правосуддя. (ІІ півріччя 2012 року)

8. Організація навчального візиту, круглого столу для представників Сторін з метою обміну досвідом з питань впровадження законодавства про захист персональних даних та імплементації Конвенції Ради Європи «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних». (ІІ півріччя 2013 року)

9. Організація робочого візиту з метою обміну досвідом з системою управління кримінальними справами і її статистичного модуля, створеної в Грузії. (протягом 2012 року)

10. Організація конференції для представників Сторін, що забезпечують діяльність цивільного реєстру з метою обміну досвідом у сфері реєстрації цивільних актів. (І півріччя 2013 року)

11. Участь делегації Міністерства юстиції України у ІІ міжнародній конференції «Надання адміністративних послуг майбутнього», яка проводитиметься в нововідкритій Державній Службі Грузії. (вересень 2012 року)

12. Організація конференції для представників Сторін з метою обміну досвідом у сфері впровадження інституту процесуального погодження та його розвитку. (І півріччя 2013 року)

Місце проведення вищезазначених заходів і дати їх проведення, які є орієнтовними, підлягають додатковому узгодженню Сторонами.

Координація вищевказаних у цій Програмі заходів буде здійснюватися:

а) від Міністерства юстиції України – Департаментом міжнародного права та співробітництва;

b) від Міністерства юстиції Грузії – Департаментом міжнародного публічного права.

Зазначена Програма не накладає жодних міжнародно-правових зобов'язань на Україну і Грузію.

Здійснено в м. Київ «29» березня 2012 року в двох примірниках англійською мовою, причому всі тексти мають однакову силу.

Від імені Міністерства юстиції
України
Від імені Міністерства юстиції
Грузії
PROGRAM
Regarding Cooperation
Between
The Ministry of Justice of Ukraine and the Ministry of Justice of Georgia
for 2012-2013

The Ministry of Justice of Ukraine and the Ministry of Justice of Georgia, hereinafter referred to as the Parties,

desirous of implementing the Agreement on Cooperation between The Ministry of Justice of Ukraine and the Ministry of Justice of Georgia, signed on November 19, 2009,

taking into consideration the need for promotion of further cooperation, have decided to conduct the following activities between the years 2012-2013:

1. Participation of a delegation of the Ministry of Justice of Georgia in the first international forum on electronic/digital signature "PKІ-Forum of Ukraine." (April-May 2012)

2. Meeting of the Parties’ representatives on “Legislative drafting by of local self-governments. Functions of the Ministries of Justice regarding legal expertise and registration of normative-legal acts." (II half of 2012)

3. Organization of a study visit for the Parties’ representatives to share experiences on the application of legislation on access to public information and legislation assuring transparency of ownership of mass-media sources. (I half of 2013)

4. Organization of a study visit for Parties’ representatives to share experiences on streamlining of the administrative procedural legislation, including the system of delivering administrative services.

(I half of 2012)

5. Meeting of the Parties’ representatives to share experiences on the practical implementation of the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. (I half of 2012)

6. Organization of a study visit for Parties’ representatives covering the issue of crimes division, criminal offenses and administrative delicts. (During the year of 2012)

7. Organization of a study visit for Parties’ representatives to share experiences on issues of legal regulation of procedures for the implementation of the criminal proceedings with respect to juveniles, and the use of restorative justice programs. (Second half of 2012)

8. Organization of a study visit and a workshop on for Parties’ representatives to share experiences on the issues of implementation of legislation on personal data protection and implementation of the Convention of the Council of Europe on “Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data”. (II half of 2013)

9. Organization of a study visit for Parties’ representatives to share Georgia’s experiences on the Integrated Criminal Case Management System (E-enforcement) and its statistical module.

(During the year of 2012)

10. Organization of a workshop for the Parties’ Civil Registries to share experiences on registration of civil acts. (First half of 2013)

11. Participation of Ukrainian Delegation in the II International Conference - “Public Service Delivery of the Future” to be held in newly opened Tbilisi Public Service Hall. (September 2012)

12. Organization of a workshop for the Parties’ representatives on sharing experiences on the perspectives of implementation and further development of the plea agreement institute.

(First half of 2013).

Venue and dates of abovementioned activities are tentative and subject to further approval by the Parties.

The following institutions shall coordinate the activities envisaged by this Program:

a) The Ministry of Justice of Ukraine - Department of International Law and Cooperation;

b) The Ministry of Justice of Georgia – Department of Public International Law.

This Program shall not impose any international legal obligation on Ukraine and Georgia.

Signed in Kiev on March 29, 2012, in two original copies, each in English language. All texts are equally authentic.

For the Ministry of Justice of Ukraine For the Ministry of Justice of Georgia