(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Положення про відділення соціально-психологічної служби

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
04 листопада 2013 року № 2300/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
«04» листопада 2013 р. За № 1863/24395

Положення
про відділення соціально-психологічної служби

І. Загальні положення

1. Відділення соціально-психологічної служби (далі – відділення) як основна організаційна ланка у структурі установи виконання покарань (далі – установа) створюється для безпосереднього забезпечення оптимальних умов відбування покарання та проведення із засудженими соціально-виховної роботи для досягнення мети їх виправлення і ресоціалізації.

2. Кожне відділення забезпечується окремим житловим приміщенням з комунально-побутовими умовами для розташування засуджених.

3. Відділення очолює начальник, посадові права та обов'язки якого визначаються цим Положенням.

4. Загальне керівництво начальниками відділень здійснює начальник установи, який сприяє їм у створенні належних умов для роботи.

5. Безпосередньо роботу начальників відділень організовує заступник начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи – начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи.

6. Розподіл засуджених по відділеннях після перебування у дільниці карантину, діагностики і розподілу здійснюється з урахуванням їх соціально-психологічних та особистісних характеристик комісією, яку очолює начальник установи або особа, яка виконує його обов’язки.

7. Переведення засуджених з одного відділення до іншого допускається лише за виняткових обставин (конфліктні стосунки між окремими засудженими, реорганізація відділень, хвороба засудженого, зміна місця працевлаштування) на підставі письмового наказу начальника установи за мотивованим рапортом особи, яка є ініціатором переведення, погодженим з начальником відділення.

8. З метою сприяння розвитку в засуджених соціальної активності та корисної ініціативи у вирішенні питань організації вільного часу засуджених, їх побуту, праці та навчання у відділенні створено і функціонує рада колективу засуджених, діяльність якої спрямовує начальник відділення.

9. Рада колективу засуджених обирається щороку на зборах засуджених відділення у складі голови та членів ради, відповідальних за напрями роботи.

10. Засідання ради колективу засуджених проводиться не менше 1 разу на місяць.

11. Рішення ради колективу засуджених оформлюється протоколом, який затверджується начальником відділення.

12. Зі складу голів рад колективів засуджених відділень створюється рада колективу засуджених установи. Склад ради щороку затверджується наказом начальника установи. Рада працює під керівництвом начальника установи.

13. Не можуть бути обраними до складу ради колективу засуджених особи, які злісно порушують вимоги режиму відбування покарання. Зі складу ради колективу засуджених виключаються особи, які допустили злісні порушення режиму тримання.

14. Соціально-виховна та психологічна робота із засудженими здійснюється на підставі індивідуальних програм, які складаються на підставі класифікацій засуджених за їх соціально-психологічною (особистісною) характеристикою та реалізуються за допомогою програм диференційованого виховного впливу.

З метою контролю за результатами реалізації індивідуальних програм роботи із засудженими, фіксації соціально-виховних та психологічних заходів ведуться: у виправних колоніях – Щоденник індивідуальної роботи із засудженим (додаток 1), у виховних колоніях – Щоденник соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім (додаток 2).

15. Корисна ініціатива засуджених реалізується шляхом їх участі у програмах диференційованого виховного впливу, роботі гуртків за інтересами (прикладної творчості, художньої самодіяльності тощо) та у спортивних секціях, порядок роботи яких затверджується наказом начальника установи.

ІІ. Права начальника відділення соціально-психологічної служби

1. Використовувати соціально-педагогічні, психологічні та інші форми і методи роботи із засудженими, які є доцільними з точки зору їх виправлення та відповідають вимогам встановленого порядку відбування покарання.

2. Порушувати питання про вжиття персоналом установи заходів, спрямованих на забезпечення законних прав та інтересів засуджених.

3. Брати участь у засіданнях комісії з питань переведення засуджених до інших структурних дільниць або інших установ, застосування до засуджених заохочувальних норм, амністії або помилування та інших комісій, доповідати про свої пропозиції щодо доцільності прийняття тих чи інших рішень стосовно засуджених.

4. Вносити керівництву установи пропозиції щодо застосування до засуджених заходів заохочення та стягнення, користуватися дисциплінарними повноваженнями, визначеними кримінально-виконавчим законодавством.

5. Закріплювати за засудженими індивідуальні спальні місця та місця для збереження особистих речей і продуктів харчування.

6. Отримувати від структурних підрозділів установи інформацію стосовно засуджених відділення, яка має значення для їх виправлення та безпеки.

7. Порушувати перед керівництвом установи питання щодо створення належних умов тримання засуджених та зміцнення матеріально-технічної бази для проведення соціально-виховної роботи у відділенні.

8. Звертатись до членів методично-виховної ради установи за наданням методичної та практичної допомоги в організації роботи із засудженими.

9. Вносити корективи до індивідуальних програм роботи із засудженими з урахуванням досягнутих результатів або змін у поведінці засуджених.

10. Порушувати перед керівництвом установи клопотання щодо переведення до дільниці ресоціалізації засуджених, які тримаються у дільниці посиленого контролю.

IІІ. Обов’язки начальника відділення соціально-психологічної служби

1. Вивчати та в повному обсязі володіти даними щодо чисельного, соціально-демографічного, кримінально-правового та персонального складу засуджених відділення.

2. Щодня проводити обхід відділення з метою огляду технічного стану приміщень, виявлення предметів, виробів і речовин, зберігання яких засудженим заборонено, організації робіт з підтримання належних побутових умов у відділенні, дотримання чистоти і порядку у приміщеннях та на прилеглій території, збереження майна відділення.

3. Протягом робочого дня відвідувати місця перебування засуджених відділення, спостерігати за їх поведінкою.

4. Вимагати виконання засудженими встановленого в установі розпорядку дня, дотримання режиму відбування покарання.

5. Проводити огляд зовнішнього вигляду засуджених та вилучати у них предмети, вироби і речовини, зберігання яких засудженим заборонено.

6. Брати участь у поіменних перевірках наявності засуджених відділення.

7. Згідно із затвердженим графіком здійснювати прийом засуджених з особистих питань, вирішувати порушені в їх заявах і скаргах питання, надавати допомогу в захисті їх законних прав та інтересів.

8. Піклуватися про стан здоров’я засуджених, супроводжувати засуджених відділення до медичної частини на амбулаторний прийом у визначений розпорядком дня та графіком роботи медичної частини час.

9. Стежити за виконанням засудженими правил санітарії та особистої гігієни, спільно з медичними працівниками здійснювати заходи санітарної освіти засуджених, спрямовані на пропаганду медичних та санітарних знань, формування навичок здорового способу життя.

10. При надходженні до відділення новоприбулих засуджених ознайомлюватись з даними первинного вивчення їх особистості в період перебування у дільниці карантину, діагностики і розподілу.

11. У період відбування покарання засудженими вивчати їх особистість, аналізувати стан виконання індивідуальних програм роботи із засудженими та періодично здійснювати оцінку ступеня виправлення засуджених.

12. Сприяти відновленню та підтримці засудженими соціально корисних зв’язків, залучати до цієї роботи родичів засуджених та представників організацій, які проводять роботу в установі.

13. Складати характеристики на засуджених для розгляду питань щодо зміни умов тримання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, застосування амністії або помилування та в інших необхідних випадках.

14. Сприяти трудовій зайнятості засуджених на виробництві установи та оволодінню ними робочими спеціальностями, контролювати їх виведення на роботу та ставлення до праці. Здійснювати облік працевлаштування засуджених, виконання ними норм виробітку, нарахування заробітної плати, а також облік погашення засудженими позовів та сплати аліментів.

15. Залучати засуджених, які не мають повної загальної середньої освіти, до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі та професійно-технічному училищі при установі.

16. Організовувати та проводити щоденні інформаційні години із засудженими відділення.

17. Організовувати та проводити серед засуджених просвітницькі, культурно-масові, фізкультурно-оздоровчі та інші заходи, які забезпечують їх зайнятість у вільний час.

18. Залучати засуджених до соціально-корисної діяльності, організації роботи ради колективу засуджених відділення та гуртків за інтересами.

19. Виявляти засуджених, які потребують підвищеного контролю за їх поведінкою, вживати заходів щодо поставлення їх на профілактичний облік та у взаємодії з іншими службами установи проводити з ними індивідуально-профілактичну роботу.

20. Виявляти та попереджувати конфліктні ситуації між засудженими та протиправні дії з їх боку.

21. Бути присутнім при поміщенні (звільненні) засуджених у дисциплінарний ізолятор (карцер), переведенні в приміщення камерного типу (одиночну камеру), які застосовуються як стягнення за допущені порушення, не рідше одного разу на тиждень проводити з ними індивідуально-профілактичну роботу.

22. Роз’яснювати засудженим основні положення законодавства про зайнятість та соціальний захист населення, сприяти попередньому вирішенню питань їх трудового і побутового влаштування після звільнення.

23. Аналізувати інформацію про стан рецидивної злочинності серед засуджених, які раніше відбували покарання у відділенні, а також про осіб, які були повернуті з дільниці соціальної реабілітації або інших установ за злісне порушення режиму відбування покарання.

24. Своєчасно надавати представникам інших служб установи інформацію про засуджених, яка має значення для їх виправлення та безпеки.

25. Підтримувати у належному стані та своєчасно оновлювати наочну інформацію у приміщеннях відділення.

26. Готувати списки засуджених, які злісно порушують установлений порядок відбування покарання, для встановлення над ними індивідуального шефства з боку працівників установи та розглядати їх на профілактичній комісії установи.

27. Щомісяця доповідати заступнику начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи рапортом про результати роботи.

28. Відвідувати заняття в школі психолого-педагогічної майстерності, працювати над підвищенням свого професійного рівня.

29. Дотримуватись порядку взаємовідносин персоналу установи і засуджених та норм професійної етики працівника кримінально-виконавчої служби України.

IV. Документування відділення соціально-психологічної служби

1. Начальник відділення соціально-психологічної служби забезпечує ведення:

1) індивідуальних програм соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими (при звільненні засуджених вони долучаються до їх особових справ);

2) квартального плану роботи, який затверджується заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи;

3) Журналу обліку роботи із засудженими відділення соціально-психологічної служби (додаток 3);

4) Журналу обліку прийому з особистих питань засуджених відділення соціально-психологічної служби (додаток 4);

5) Журналу обліку роботи ради колективу засуджених відділення соціально-психологічної служби (додаток 5).

2. Документація зберігається протягом двох років у робочому приміщенні начальника відділення у металевій шафі або сейфі.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О.В.Анохін