(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Стан і перспективи розвитку правової роботи

У нових умовах господарювання особливого змісту набувають завдання правової роботи та відповідно зростає роль юридичних служб, оскільки у процесі розбудови правової держави та становлення громадянського суспільства актуальною стає законність – одностайне розуміння, суворе і неухильне дотримання законів державними органами, посадовими особами і громадянами в усіх сферах суспільного життя.

Указ Президента України від 11 грудня 2001 року № 1207 "Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів", а також постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року № 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" засвідчують зростання уваги держави до питань здійснення правової роботи у державних органах.

Саме на Міністерство юстиції України покладено завдання щодо координації та методичного керівництва цією роботою, впровадження ефективних форм і методів діяльності юридичних служб.

Упродовж останніх років основна увага Мін’юсту зосереджена на питаннях надання методичної допомоги юридичним службам та підвищення кваліфікації їх працівників, що суттєво підвищує рівень правової роботи як невід’ємного елементу управління господарським комплексом, основу якого складає діяльність керівників, спеціалістів, юрисконсультів в організації застосування і належного виконання вимог чинного законодавства.

Аналізуючи діяльність юридичних служб, Мін’юстом протягом 2000-2004 років підготовлено 26 методичних рекомендацій, спрямованих на розв’язання проблем, які виникають у їх діяльності. Крім того, з метою безперервного фахового вдосконалення спеціалістів юридичних служб центральних органів виконавчої влади щомісячно організовуються заняття постійно діючого семінару. За останні п’ять років проведено 54 заняття, на яких прочитано 85 лекцій з найбільш актуальних питань чинного законодавства. Така практика дає змогу колективно вирішувати актуальні проблемні питання, обмінюватись досвідом щодо вдосконалення правової роботи, спільно вносити пропозиції про усунення виявлених під час перевірок стану правової роботи недоліків і порушень та накреслити шляхи реалізаціїрекомендацій, наданих органами юстиції.

В умовах переходу до ринкових відносин важливим напрямком діяльності юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади є надання допомоги державним підприємствам, установам і організаціям відповідної галузі у правовому забезпеченні їхньої роботи.

Міністерство юстиції України, здійснюючи перевірки стану правової роботи у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, зосереджує увагу їх юридичних служб на необхідності організації на кожному підприємстві належного правового забезпечення господарської діяльності, що, безумовно, сприятиме підвищенню ефективності виробництва. Юридичні служби повинні надавати допомогу в підготовці відповідних правових документів, які регулюють діяльність по скороченню непродуктивних витрат, запобіганнюбезгосподарності тасприяють економії матеріальних ресурсів, правильному застосуванню законодавства про працю та підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

В організації роботи юридичних служб існують ще певні проблеми. Залишається невирішеним питання щодо наявності вакантних посад працівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади, що негативно впливає на стан виконання юридичною службою основних завдань з організації правової роботи. Не краща ситуація і з питаннями укомплектування юридичними кадрами підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Як наслідок – неналежний стан правової роботи, яка не відповідає сучасному рівню розвитку господарських і соціально-економічних відносин, не забезпечує належне запобігання порушенням чинного законодавства. Значних матеріальних збитків зазнають підприємства з причин неналежного виконання договірних зобов’язань, наявності порушень трудових та інших соціальних прав громадян.

Нині одним із головних завдань юридичної служби центрального органу виконавчої влади є перевірка на відповідність законодавству проектів нормативно-правових актів.

Проте моніторинг нормопроектувальної діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, який щомісяця здійснює Мін’юст, свідчить про неналежний рівень нормопроектувальної діяльності цих органів, зокрема неналежний контроль за опрацюванням проектів нормативно-правових актів, недостатній рівень знання вимог нормопроектувальної техніки, чинного законодавства.

У зв’язку з необхідністю вжиття заходів щодо посилення роботи юридичних служб шляхом підвищення фахового рівня та професійної майстерності їх працівників Мін’юстом підготовлено та 13 грудня 2004 року за № 1657 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову "Деякі питання підвищення кваліфікації працівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади".

Відповідно до зазначеної постанови Міністерству юстиції доручається організовувати підвищення кваліфікації працівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади для укомплектування цих служб висококваліфікованими фахівцями в галузі права.

Запровадження систематичного підвищення кваліфікації вищезгаданої категорії працівників у Мін’юсті забезпечуватиме належний рівень правової роботи та поліпшить якість підготовки проектів нормативно-правових актів.

З метою виявлення нових форм і методів організації правової роботи, вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду з питань організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та забезпечення методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх управління, Міністерством юстиції України у минулому році проведено огляд - конкурс на кращу організацію правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади (відповідно до Положення про огляд – конкурс, затвердженого наказом Мін’юсту 15 січня 2004 року).

Протягом 2004 року організаційний комітет оцінював діяльність центральних органів виконавчої влади з підготовки проектів нормативно-правових актів, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), організації роботи з приведення нормативно-правових актів у відповідність до Конституції України та актів законодавства, забезпечення захисту майнових прав, здійснення методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади тощо.

Після вивчення інформації міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо стану правової роботи, ознайомлення на місці з фактичним станом організації правової роботи центральних органів виконавчої влади переможцем огляду-конкурсу у 2004 році оргкомітетом визначено Адміністрацію державної прикордонної служби України.

Разом з тим відзначено діяльність Державного комітету України по водному господарству, Державного департаменту України з питань виконання покарань та Державної митної служби України з питань методичного керівництва правовою роботою та підвищення кваліфікації працівників юридичних служб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління.

Не менш важливим кроком у наданні консультативної та навчально-методичної допомоги працівникам юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади стане функціонування створеного у Міністерстві юстиції України методичного кабінету, де будуть зосереджені нормативні матеріали з різних правових питань, методичні розробки, рекомендації з питань правової роботи, добірки зразків документів, що стануть суттєвою допомогою працівникам юридичних служб у їх практичній діяльності та забезпечуватимуть в цілому належний рівень правової роботи відповідної галузі.

Начальник Управління координації
правової роботи та правової освіти
Міністерства юстиції України С.В. Богачов