(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Центр – три роки діяльності

Посилення уваги до післядипломної освіти збіглося з відродженням в Україні пошани до навчання як критичної необхідності. Інформатизація, глобалізація зумовлюють швидке старіння знань. Ліквідувати цей розрив покликана система післядипломної освіти. В умовах гострої конкуренції тепер кожен, хто прагне успіху, повинен навчатися безперервно. Відповідно до нових вимог навчальний заклад, ґрунтуючись на державних стандартах освіти, повинен пропонувати такий зміст та форми навчання, що найповніше відповідають інтересам людини. В свою чергу, фахівець, який направляється на навчання, має оволодіти тими знаннями, які необхідні в сучасних умовах. Ці загальні підходи є чинними для навчальних закладів, що працюють в освітній галузі «Державне управління», адже вони мають справу зі слухачами, від рівня професійної підготовки яких значною мірою залежить розвиток країни в цілому.

Відповідно до Стратегії реформування системи державної служби в Україні, Комплексної програми підготовки державних службовців, Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року та з метою удосконалення системи підвищення кваліфікації працівників органів юстиції, у 2002 році при Міністерстві юстиції України існує Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції.

Саме підвищення кваліфікації сприяє подоланню професійної деформації, яка у зв’язку з тривалим виконанням службових обов’язків відображується на особистості працівника.

Центр видає свідоцтво про підвищення кваліфікації державного, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, які визнаються і дійсні на всій території України.

З метою надання належних умов для проживання слухачів, які приїжджають з усіх регіонів України, при Центрі існує гуртожиток, у якому створено всі умови для належного побутового обслуговування та приємного відпочинку слухачів.

З метою виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів проводиться навчання з різними категоріями слухачів - працівниками державної виконавчої служби обласних управлінь юстиції, керівниками та спеціалістами відділів реєстрації актів цивільного стану, директорами філій державних підприємств, керівниками фінансових служб, начальниками відділів нотаріату, начальниками відділів кадрової роботи, консультантами державних нотаріальних контор, державними нотаріусами.

Свою роботу Центр будує на основі річного Плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців, інших працівників системи юстиції, який затверджується Наказом Міністерства юстиції України.

В основу організації навчального процесу покладені сучасні освітні та інформаційні технології, досягнення науки і практики, які стимулюють зацікавлене ставлення слухачів до теоретичних знань та передового досвіду, формують цілісний зміст їх професійної діяльності, сприяють засвоєнню ефективних способів розв’язання фахових проблем.

Основною метою тематичних семінарів, що організуються в Центрі, є вивчення законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, новацій чинного законодавства, інших нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. При визначенні їх тематики враховуються положення останніх нормативно-правових та законодавчих актів України, рекомендації Головдержслужби.

У 2005 р. згідно з Планом-графіком заплановано підвищення кваліфікації 1781 слухача, в тому числі: 100 працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - за професійними програмами підвищення кваліфікації та 108 директорів філій СДП „Укрспец’юст" – за програмами тематичних короткотермінових семінарів.

Методична робота спрямовується на: підвищення якості навчання слухачів та професійного рівня професорсько-викладацького складу; удосконалення наукової організації навчального процесу з використанням сучасних технологій навчання, забезпечення науково-методичної, консультаційної, інформаційної допомоги державним службовцям, і працівникам підприємств, установ, організацій у їх навчанні, розроблення, удосконалення та впровадження освітньо-професійних програм, професійних програм підвищення кваліфікації, програм тематичних короткотермінових семінарів, тематичних постійно діючих семінарів, удосконалення та впровадження різних форм контролю якості навчання і перевірки професійної підготовки державних службовців, керівників державних підприємств. Ця робота базується на державних стандартах освіти.

У Центрі проходять засідання Навчально-методичної Ради, основною метою якої є визначення перспективних напрямків розвитку змісту підвищення кваліфікації працівників системи юстиції України, аналіз напрямків підготовки спеціалістів органів юстиції.

Система контролю знань слухачів має різні види та форми. Основними видами контролю, що застосовуються в системі підвищення кваліфікації державних службовців, є: вхідний, поточний та підсумковий. Для цього існує вхідне та підсумкове анкетування слухачів, співбесіди, деякі елементи ділових ігор. Анкетування здійснюється з метою оцінювання як самого навчального процесу, так і рівня викладацького складу.

Щороку у Центрі постійно проходить безперервне системне підвищення фахової кваліфікації від 1000 до 2000 тисяч працівників органів юстиції.

З моменту створення у Центрі пройшли навчання майже шість тисяч фахівців.

Необхідність недопущення недовиконання держзамовлення щодо підвищення кваліфікації держаних службовців є підставою того, що ліцензійний обсяг у 2005—2010 рр. однозначно збільшиться і може становити 2500 слухачів на рік.

Центр посилює увагу до питань роботи безпосередньо з молоддю, працівниками системи юстиції щодо їх навчання, залучення молоді до державної служби. В практику увійшло планування і систематичне проведення навчання молодих кадрів.

Так, у Центрі декілька разів на рік проходять семінари для працівників центрального апарату Мінюсту, які вперше прийняті на державну службу.

До тематики зазначених семінарів обов’язково додаються лекції на теми: „Державна служба в Україні: правовий статус, стиль і методи роботи", „Державна служба та проблеми боротьби з корупцією", „ Законодавче та нормативно - правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні".

Лише цілеспрямована і системна робота в цьому напрямі є запорукою успіху щодо зростання представництва молоді на державній службі в органах юстиції, шляхом до омолодження кадрів.

Для Центру найважливішим етапом на шляху до наукової, інформаційної роботи, координації і здійснення освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців є підписання Угоди між Міністерством юстиції України і Радою навчально-науково-виробничого комплексу „Туризм, готельне господарство, економіка і право" про творче співробітництво, партнерство, цільову комплексну підготовку і практику студентів.

Центр співпрацює з Центром комерційного права, який проводить освітню діяльність серед юристів державних і недержавних структур. З метою забезпечення цілеспрямованої та послідовної реформи комерційного права, впровадження чітких процедур щодо функціонування і дотримання положень комерційного законодавства в Україні. Підписано Угоду про співпрацю у галузі підвищення кваліфікації працівників юстиції.

З моменту створення, з 2002 року Центр значно вдосконалив матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.

Великий обсяг роботи та інтенсивність праці юридичних служб вимагають належного ставлення керівників міністерств до організаційної структури, умов праці, підвищення кваліфікації своїх працівників. Оскільки робота юридичних служб пов’язана із виконанням різноманітних функцій та повноважень відповідного органу виконавчої влади і потребує всебічної обізнаності та оперативності, у Центрі запроваджується навчання керівників та спеціалістів юридичних служб міністерств, інших органів виконавчої влади з метою підвищення рівня правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади та поліпшення якості підготовки проектів нормативно-правових актів. Семінари матимуть постійно діючий характер та проводитимуться щоквартально.

Окремої уваги потребують органи нотаріату, які останніми роками були значно реформовані, отримав розвиток приватний нотаріат. Тому семінари з працівниками органів нотаріату набувають найбільшої актуалізації. Отже, позаплановим додатковим заходом у Центрі є запровадження навчання приватних нотаріусів.

Оскільки в міру просування України до громадського суспільства зростає роль органів реєстрації актів цивільного стану, актуальнішим питанням стає навчання керівників та спеціалістів відділів реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції. Від рівня цивільно-правового регулювання суспільних відносин, які охоплюються цивільним законодавством, залежатиме якісний рівень цивілізованості громадського суспільства в Україні.

Значну увагу Центр приділяє роботі з правової освіти населення. Нові завдання з координації роботи щодо організації правової освіти в Україні перед тематикою семінарів з працівниками обласних управлінь юстиції, які займаються питаннями правової роботи та правової освіти ставить Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року. Отже, семінари з спеціалістами Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції з питань правової роботи та з питань правової освіти проводяться один раз у півріччя.

До кожного семінару розробляються допоміжні матеріали у вигляді методичних рекомендацій для слухачів з метою використання в період проходження навчання.

Питання психологічних аспектів у роботі державних службовців є дуже актуальними. Тому лекція „Використання правил загальної психології в роботі державного виконавця" включається до кожного семінару.

Процеси реформування, що відбуваються сьогодні, демократизація українського суспільства потребують чималої кількості юристів, таким чином питання підвищення кваліфікації юристів потрапляє до пріоритетних напрямків державної кадрової політики.

Наш колектив прагне, щоб кожен слухач отримав вичерпні відповіді на запитання, з котрими прибув на навчання до Центру.