(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Договір між Україною і Республікою Казахстан про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 17.09.99 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 18.05.2000 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 22.07.2000 р.

Україна і Республіка Казахстан, які далі іменуються "Договірні Сторони",

виходячи із принципів державного суверенітету, рівноправності і взаємної поваги;

грунтуючись на нормах міжнародного права і бажаючи розвивати міждержавне співробітництво в галузі кримінального права;

враховуючи, що відбування засудженими покарання у державі, громадянами якої вони є, сприяє більш ефективному досягненню мети виконання покарання, поверненню правопорушників до нормального життя у суспільстві;

керуючись принципами гуманізму і поваги прав людини,

домовились про наступне:

Стаття 1

1. Для досягнення цілей цього Договору вказані нижче терміни означають:

1) "Держава винесення вироку" - Договірна Сторона, судом якої був винесений вирок про засудження особи до покарання у вигляді позбавлення волі;

2) "Держава виконання вироку" - Договірна Сторона, якій передається для відбування покарання особа, засуджена до позбавлення волі, і яка є її громадянином;

3) "Засуджений" - особа, засуджена судом однієї з Договірних Сторін за вчинення злочину до покарання у вигляді позбавлення волі;

4) "Близькі родичі" - особи, які перебувають у спорідненості -

для України: мати, батько, чоловік, дружина, діти, рідні брати і сестри, онуки, дід і бабка, усиновлювачі, усиновлені;

для Республіки Казахстан: батьки, подружжя, діти, усиновлювачі, усиновлені, повнорідні і неповнорідні брати і сестри, дід і бабка, онуки;

5) "Компетентні органи" - органи Договірних Сторін, що виконують покарання;

6) "Центральні органи":

для України - Міністерство юстиції України,

для Республіки Казахстан - державний орган, який відповідно до національного законодавства Республіки Казахстан приймає рішення про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання.

2. З питань виконання цього Договору компетентні органи Договірних Сторін вступають у взаємовідносини один з одним через центральні органи.

Стаття 2

Договірні Сторони зобов’язуються згідно з умовами цього Договору передавати на запит один одного засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі за вчинення злочинів на території держави винесення вироку і мають громадянство другої Договірної Сторони, для відбування покарання у державі виконання вироку.

Стаття 3

1. Засуджена особа може бути передана згідно з цим Договором тільки за умов:

1) якщо ця особа є громадянином держави виконання вироку;

2) якщо вирок набув чинності;

3) якщо в момент отримання запиту про передачу засуджений повинен ще відбувати покарання протягом не менш як шість місяців;

4) якщо на передачу згодна засуджена особа або, зважаючи на її вік, фізичний або психічний стан, одна з Договірних Сторін, чи близькі родичі, чи законний представник засудженої особи вважають це за необхідне;

5) якщо діяння, за яке був винесений вирок, є злочином згідно з законодавством держави виконання вироку;

6) якщо відшкодовані матеріальні збитки, заподіяні злочином;

7) якщо держава винесення вироку і держава виконання вироку згодні на передачу засудженої особи.

2. Про можливість передачі та її юридичні наслідки засудженому або його законному представнику має бути роз’яснено посадовими особами органів управління кримінально-виконавчої системи держави винесення вироку.

3. У виняткових випадках Договірні Сторони можуть погодитись на передачу засудженої особи, навіть якщо їй залишається відбувати міру покарання менш як шість місяців або якщо матеріальні збитки, заподіяні злочином, відшкодовані не в повному обсязі.

Стаття 4

Передача засудженого не здійснюється, якщо:

1) покарання не може бути виконано на території держави виконання вироку внаслідок закінчення строку давності кримінального переслідування за законодавством цієї держави;

2) запитуючою Договірною Стороною належним чином не виконані вимоги статті 7 цього Договору;

3) на території держави виконання вироку за вчинене діяння ним було понесене покарання чи він був виправданий або його справу було припинено, а рівно якщо особу звільнено від покарання компетентним органом цієї держави.

Стаття 5

Договірні Сторони беруть на себе зобов’язання:

1) через центральні органи письмово інформувати одна одну про засудження до позбавлення волі громадян другої Договірної Сторони, а також про їх місцезнаходження;

2) роз’яснювати і реально забезпечувати засудженим, їх законним представникам або близьким родичам можливість звертатися до компетентних органів будь-якої з Договірних Сторін із заявою про передачу у державу, громадянами якої вони є.

Стаття 6

1. Передача засудженого для відбування покарання може здійснюватись за пропозицією Договірної Сторони, судом якої був винесений вирок, якщо Договірна Сторона, громадянином якої є засуджений, згодна прийняти його для виконання вироку, дотримуючись умов цього Договору.

2. Договірна Сторона, громадянином якої є засуджений, може звернутися до Договірної Сторони, судом якої був винесений вирок, з проханням розглянути питання про можливість передачі засудженого.

Стаття 7

1. Запит про передачу засудженого складається у письмовій формі, і до нього компетентним органом держави винесення вироку додаються:

1) відомості про особу засудженого (прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження);

2) документ, що підтверджує громадянство засудженого;

3) текст статей кримінального закону, на основі якого засуджено особу;

4) письмова заява засудженого або, у випадках, передбачених підпунктом "4" пункту 1 статті 3 цього Договору, його близьких родичів чи його законного представника про згоду на передачу;

5) копії вироку і рішень вищих судових органів, документів про набуття вироком чинності, що є у справі;

6) документ про відбуту частину покарання і ту частину покарання, яка підлягає подальшому відбуванню;

7) документ про виконання додаткового покарання, якщо воно було призначено;

8) медичний висновок про стан здоров’я і відомості про поведінку засудженого;

9) відомості про наявність матеріальних збитків і порядок їх відшкодування;

10) копії інших документів можуть додаватися лише за взаємною згодою компетентних органів.

2. Всі перелічені документи мають бути підписані і завірені гербовою печаткою.

Стаття 8

1. Держава винесення вироку забезпечує, щоб особа, яка дає згоду на передачу відповідно до підпункту "4" пункту 1 статті 3 цього Договору, робила це добровільно і з повним усвідомленням правових наслідків такої згоди.

2. Держава винесення вироку надає державі виконання вироку можливість перевірити за допомогою офіційної особи, що згоду на передачу засудженої особи отримано відповідно до пункту 1 цієї статті.

Стаття 9

1. Рішення щодо запиту, який надійшов, про згоду або відмову у передачі приймається Договірною Стороною не пізніше сорока днів з дня отримання документів, перелічених у пункті 1 статті 7 цього Договору. Про прийняте рішення у письмовій формі повідомляється особі, стосовно якої направлений запит, або особі, яка звернулася із заявою про передачу.

2. Рішення про відмову у передачі засудженого має бути мотивованим.

Стаття 10

Місце, час і порядок передачі засудженого встановлюється компетентними органами Договірних Сторін.

Стаття 11

Всі витрати, пов’язані з передачею засуджених, крім тих, які виникли на території держави винесення вироку, несе держава виконання вироку.

Стаття 12

1. Держава виконання вироку зобов’язана забезпечити виконання вироку у повному обсязі, керуючись при цьому своїм національним законодавством.

2. Держава виконання вироку забезпечує продовження відбування покарання відповідно до свого законодавства, не погіршуючи стану засудженого. Питання, пов’язані з виконанням вироку другою Договірною Стороною, визначаються за законодавством кожної з Договірних Сторін.

3. Призначене засудженому покарання відбувається на підставі вироку суду держави винесення вироку. Суд держави виконання вироку, виходячи з винесеного вироку, приймає рішення про його виконання.

4. Якщо за законодавством держави виконання вироку за дане діяння граничний строк позбавлення волі менший, ніж призначений за вироком, суд держави виконання вироку визначає максимальний строк позбавлення волі, передбачений законодавством цієї держави.

5. Якщо вирок стосується двох чи більше діянь, з яких одне чи кілька не визнаються злочинами у державі виконання вироку, суд цієї держави визначає, яка частина покарання застосовується до діяння, що є злочином.

6. Рішення про виконання додаткового покарання приймається судом держави виконання вироку, якщо таке покарання за вчинене діяння передбачено законодавством цієї держави.

Стаття 13

Кожна Договірна Сторона вправі застосовувати до переданого засудженого помилування чи амністію.

Стаття 14

Переглядати вирок у частині його обгрунтованості стосовно переданого засудженого правочинна лише держава винесення вироку.

Стаття 15

1. У випадку перегляду вироку держава його винесення негайно направляє державі виконання вироку завірену копію рішення суду, яким скасовано чи змінено вирок.

2. Якщо після передачі засудженого для відбування покарання вирок у державі винесення вироку скасовано і передбачено нове розслідування чи судовий розгляд, копія рішення про це, матеріали кримінальної справи та інші матеріали за результатами проведення необхідних процесуальних дій, можливих за відсутності засудженого, з перекладом усіх матеріалів кримінальної справи на російську мову, направляються державі виконання вироку для здійснення кримінального переслідування за законодавством цієї держави.

3. У випадку припинення кримінальної справи за результатами додаткового розслідування з реабілітуючих підстав чи винесення судом виправдального вироку, збитки, заподіяні особі безпідставним притягненням до кримінальної відповідальності, відшкодовуються державою, на території якої вчинений злочин.

4. Якщо після передачі засудженого для відбування покарання вирок державою його винесення змінений, копія рішення про це та інші необхідні документи направляються компетентному органу держави виконання вироку. Суд держави виконання вироку вирішує питання про виконання такого рішення в порядку, передбаченому статтею 12 цього Договору.

Стаття 16

1. Стосовно особи, переданої для відбування покарання державі виконання вироку, настають такі самі правові наслідки засудження, як і стосовно осіб, засуджених на території цієї держави за вчинення такого ж діяння.

2. Особа, передана для виконання вироку, винесеного компетентним судом іншої Договірної Сторони, не може бути знов притягнута до кримінальної відповідальності на території держави виконання вироку за те саме діяння, у зв’язку з яким був винесений вирок, що набув чинності.

Стаття 17

1. Одна Договірна Сторона відповідно до свого законодавства може задовольнити прохання про транзитне перевезення засудженої особи по її території, якщо друга Договірна Сторона звертається до неї з таким проханням і якщо Договірна Сторона, що звертається, домовилась з третьою державою про передачу такої особи на її територію чи з її території.

2. Витрати, пов’язані із здійсненням транзитного перевезення засудженої особи, несе Договірна Сторона, що звертається з проханням про таке перевезення.

Стаття 18

Питання, що виникають при застосуванні цього Договору, вирішують центральні органи Договірних Сторін.

Стаття 19

1. При виконанні цього Договору Договірні Сторони користуються своїми державними мовами.

2. До документів, виконаних державними мовами Договірних Сторін, додаються завірені переклади російською мовою.

Стаття 20

Положення цього Договору не зачіпають прав і обов’язків Договірних Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

Стаття 21

Дія цього Договору поширюється і на осіб, засуджених судами Договірних Сторін до набуття Договором чинності.

Стаття 22

1. Цей Договір підлягає ратифікації і набуває чинності на тридцятий день з дати отримання останнього письмового повідомлення про ратифікацію.

2. Договір укладається на невизначений строк.

3. Дія цього Договору припиняється після перебігу шести місяців з моменту отримання однією з Договірних Сторін письмового повідомлення іншої Договірної Сторони про намір припинити його дію.

Вчинено 17 вересня 1999 року у м. Києві у двох примірниках, кожний українською, казахською і російською мовами, причому всі тексти автентичні.

У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту цього Договору Договірні Сторони звертатимуться до тексту, викладеного російською мовою.

 

За Україну 

За Республіку Казахстан